خانه / ابتدایی / پایه پنجم / ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۴

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۴

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – (فصل ۴) در دو صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد.

علوم آزمایش1

۱-ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪن دارد ؟

اﻟﻒ ) ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ      ب) زاﻟﻮ          ج) ﮐﺮﻣﮏ          د) ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ

۲-ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﻓﺴﯿﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ؟

اﻟﻒ)  ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب و ﻫﻮاي ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ب) ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ درﻣﯿﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ج) ﻧﻮع ﻓﺴﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ
د) ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪن دارﻧﺪ

۳-ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ………………. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

اﻟﻒ) دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ              ب) رﺳﻮﺑﯽ    ج) آذرﯾﻦ         د) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

۴-درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ

در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ اﺳﺖ.          درست      نادرست

………..

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *