خانه / ابتدایی / پایه پنجم / ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم (حرکت بدن) که بصورت تستی، جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر درقالبpdf در یک صفحه قابل دریافت می باشد.

علوم 2

۱-از ﻧﻈﺮ ارادي و ﻏﯿﺮ ارادي ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟
اﻟﻒ)ﻗﻠﺐ     ب)ﻣﻌﺪه       ج)دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ (در ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻘﺶ دارد)    د)روده

۲-رﺷﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻗﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد؟

اﻟﻒ)دﻧﺪه             ب)ران             ج)ﻟﮕﻦ            د)ﺑﺎزو

۳-ﮐﺪام ﯾﮏ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﮐﻢ ﺗﺮي دارد؟
اﻟﻒ)اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ                        ب)ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

ج) اﺳﺘﺨﻮان ﺻﻮرت                          د)اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﮔﺮدن

۴-در ﻣﻮرد ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﮐﺪام ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)ﻣﺎده ي ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺨﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد

ب)ﺣﻔﺮه ي درون ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺨﺎع اﺳﺖ.
ج)ﻏﻀﺮوف ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

د) ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *