خانه / ابتدایی / پایه پنجم / ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم (حرکت بدن) که بصورت تستی، جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر درقالبpdf در یک صفحه قابل دریافت می باشد.

علوم 2

۱-از ﻧﻈﺮ ارادي و ﻏﯿﺮ ارادي ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟
اﻟﻒ)ﻗﻠﺐ     ب)ﻣﻌﺪه       ج)دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ (در ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻘﺶ دارد)    د)روده

۲-رﺷﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻗﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد؟

اﻟﻒ)دﻧﺪه             ب)ران             ج)ﻟﮕﻦ            د)ﺑﺎزو

۳-ﮐﺪام ﯾﮏ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﮐﻢ ﺗﺮي دارد؟
اﻟﻒ)اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ                        ب)ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

ج) اﺳﺘﺨﻮان ﺻﻮرت                          د)اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﮔﺮدن

۴-در ﻣﻮرد ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﮐﺪام ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)ﻣﺎده ي ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺨﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد

ب)ﺣﻔﺮه ي درون ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺨﺎع اﺳﺖ.
ج)ﻏﻀﺮوف ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

د) ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

3,500 ریال – خرید

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *