خانه / ابتدایی / پایه پنجم / ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد.

اﻟﻒ)ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﻗﺪﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎم ﻫﺎدي(ع)واﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي(ع)درﮐﺎﻇﻤﯿﻦ اﺳﺖ .     ص     غ 

اﮔﺮﭼﯿﺰي ﭘﯿﺪاﮐﻨﯿﻢ وﺻﺎﺣﺒﺶ راﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮاﺑﺮاي ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ .    ص غ

ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ ازﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺟﻮاد(ع)ﺑﻮد .            ص            غ

ب( ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) درﻣﻮردﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درس ﺧﻮاﻧﺪن وﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺮﯾﺢ وﺑﺎزي ﮐﺮدن ﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ وﺧﺪاوﻧﺪدرﻗﺮآن درﺑﺎره ي اﯾﻦ اﻓﺮادﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟

ج( ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﭼﻨﺪﻗﻨﻮت دارد؟

دوﻗﻨﻮت            ﯾﮏ ﻗﻨﻮت        ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻮت         قنوت ندارد

اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮي ﮐﺪام اﻣﺎم(ع)ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﺎن ﺳﻨﮕﺪل ﻧﯿﺰﺑﻪ اوﻋﻼﻗﻤﻨﺪﮔﺮدﻧﺪ ؟

اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي(ع)  اﻣﺎم ﻫﺎدي(ع)         امام رضا(ع)            امام جواد (ع)

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *