/* */ آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول - آذرماه
خانه / ابتدایی / پایه ششم / آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول – آذرماه

آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول – آذرماه

آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول (آذرماه) در دو صفحه و بصورت pdf برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد.

اﻟﻒ ﺟﻤﻼت درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
۱)سه پنجمِ ، ﻋﺪد ۱۲۰ ﺑﺮ ۹ و ۶ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
۲ ﺑﺎ ارﻗﺎم ۵ ، ۷ ، ۴ ، ۲ﺗﻌﺪاد ۸ ﻋﺪد ۲ رﻗﻤﯽ ﺑﺨﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﺮ ۳ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷت

ب ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
۱ ( در ﺗﺴﺎوي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﻪ ﻋﺪدي ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺴﺎوي ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ؟

الف)۶۰        ب)۱۳۰       ج)۱۱۰   د)۴۰

۲ ) ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺴﺎوي درﺳﺖ اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ) ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار وﭼﻬﻞ < 19000040 

ب) ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯽ ﻫﺰار و ﺳﻪ > 80000030003 
ج) ﺳﯿﺼﺪ و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰاروﻫﺸﺖ < 300200070008

د) ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮن و دو < 55090000002 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

فارسی بنویسیم ششم

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده؛ برای استفادۀ پایه ششم و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */