/* */ امتحان جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر - نوبت اول
خانه / ابتدایی / پایه چهارم / امتحان جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر – نوبت اول

امتحان جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر – نوبت اول

نمونه امتحان درس جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در قالبpdf  قابل دانلود می باشد.

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ

  • ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺟﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، …………….. ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  • ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر وﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ را………….. می گویند.
  • ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم و ﻛﺎﻻﻫﺎ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، وﺳﺎﻳﻞ …………. می گویند.
  • راه آﻫﻦ ﺳﺮا ﺳﺮي اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻛﻨﺎره ي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ………………..و اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ وﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﺟﻨﻮب ﻣﺘّﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  • ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ راه………………….و………………….صورت می گیرد.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

اجتماعی چهارم

آزمون اجتماعی پایۀ چهارم ابتدایی نوبت اول – دی ۹۵

نمونه آزمون درس اجتماعی پایۀ چهارم ابتدایی نوبت اول (دیماه ۹۵) که بصورت تلفیقی با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */