خانه / ابتدایی / پایه چهارم / آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول جهت استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورت pdfقابل دانلود میباشد.

ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﺪاد داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺮوف وﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

الف)۴۸۹۰۰۴ …………………………………………………..

ب)- ۸۶۴۱۱۱: ………………………………………………….

ج)- ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰارو ﻧﻮدو ﺳﻪ…………………………………….

د)- ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار و ﺳﯽ وﭼﻬﺎر…………………………………..

۲-ﮔﺴﺘﺮده ي ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﺪاد داده ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

۴۹۸۴۶۵………………………………………………………

۱۴۷۷۱۶……………………………………………………..

ﻣﻬﺮداد ۱۲۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل داﺷﺖ او ۳ دﻓﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺟﻠﺪ ۱۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۴ ﺟﻠﺪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۸۰۰ ﺗﻮﻣﺎن و ۳ ﻣﺪاد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ۶۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮداد ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ؟

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

اجتماعی چهارم

آزمون اجتماعی پایۀ چهارم ابتدایی نوبت اول – دی ۹۵

نمونه آزمون درس اجتماعی پایۀ چهارم ابتدایی نوبت اول (دیماه ۹۵) که بصورت تلفیقی با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *