خانه / ابتدایی / پایه ششم / آزمون ریاضی پایه ششم مستمر نوبت اول – آذر ماه

آزمون ریاضی پایه ششم مستمر نوبت اول – آذر ماه

(آذر ماه)در دو صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد.

۱ -ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺴﺎوي درﺳﺖ اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ) ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار وﭼﻬﻞ > 19000040 

ب) ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯽ ﻫﺰار و ﺳﻪ > 80000030003 
ج) ﺳﯿﺼﺪ و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰاروﻫﺸﺖ < 300200070008

د) ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮن و دو > 55090000002 

۲- در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ۲۵ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ۸ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪدي

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺴﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

الف)۱۷             ب) ۱۸             ج) ۱۶                 د)۱۴

۳- ﻋﺒﺎرت ﻧﺎدرﺳﺖ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﯿﻦ دو ﻋﺪد ۶- و ۱۲ ﻫﻔﺪه ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد دارد .  ب (ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد زوج ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .

 ج( ﻗﺮﯾﻨﻪ ي ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﺪد(۱۸-) ﺧﻮد ﻋﺪد (۱۸-) اﺳﺖ .  د( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد زوج ﻣﻨﻔﯽ دورﻗﻤﯽ ۹۸ اﺳﺖ . 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

فارسی بنویسیم ششم

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده؛ برای استفادۀ پایه ششم و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *