/* */ نمونه آزمون مستمر فارسی پایه پنجم ابتدایی - درس چهارم
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون مستمر فارسی پایه پنجم ابتدایی – درس چهارم

نمونه آزمون مستمر فارسی پایه پنجم ابتدایی – درس چهارم

نمونه آزمون مستمر فارسی پایه پنجم ابتدایی – درس چهارم (بازرگان و پسران) در دو صفحه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورتpdf قابل دانلود می باشد.

download

۱-معنی لغات را بنویسید

بازرگان:           پاداش:           کاهلی:             تهیدست:             فضیلت:

شعله ور:         موذی:            حوادث:           جایگاه:                اندوختن:

خصلت:          غفلت ورزیدن:     خشنود:          فروغ:                 هلاک:

۲- واژه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ رااﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ و در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ.

اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﻞ وﻫﻨﺮ…………….. درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.(ﺧﻮﯾﺶ – ﺧﯿﺶ)

ﺑﺎزرﮔﺎن …………………ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻠﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.( ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ- ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ)
او در زﻣﺎن ………….ﺧﻮد،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب وآراﻣﯽ داﺷﺖ.(ﺣﯿﺎت- ﺣﯿﺎط)
ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻔﺖ : »ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮان ………………ﻧﮑﻨﯿﺪ.«(ﺧﺎر-ﺧﻮار)

۳- ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف رﺑﻂ » ﻫﻢ ،ﻧﯿﺰ« ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ.
اﺣﻤﺪ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎز ……………….. ﺳﺘﺎره ﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ.

اوﮔﻔﺖ : »ﭼﻪ ﻫﻮاي دﻟﭙﺬﯾﺮي ! « ﻣﺤﻤّﺪ ………………..ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ

وﻣﺮا ………………….. ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﮐﻼغ ﺑﺎز………………ﺑﺎ ﺗﻌﺠّﺐ ﮔﻔﺖ :»ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ ؟

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */