/* */ آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم دی 95 - نوبت اول
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم دی ۹۵ – نوبت اول

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم دی ۹۵ – نوبت اول

نمونه آزمون درس پیام های آسمانی پایه نهم نوبت اول(دیماه ۹۵) در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد.

۱- ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ روﺑﺮو را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : «أﻻ ﺑﺬﮐﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘُﻠﻮب» ……………..

۲)  ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
اﻟﻒ: ﻣﺎاﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮﺻﻔﺘﯽ راﮐﻪ درﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﻢ

ب: ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا وﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ راﺑﻄﻪ دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ)

ج: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ)
د: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﻟﻄﻒ ورﺣﻤﺖ ﺧﺪا راﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)

۳( ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ

«دﯾﻦ ، اﯾﻤﺎن ، ﺛﺒﻮﺗﯽ ،اﯾﻮب،اﺑﺮاﻫﯿﻢ »
اﻟﻒ:اﻋﺘﻤﺎد وﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ……………………ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.

 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */