/* */ دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ - درس دوم
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم (تنها او)  برای استفادۀ دانش آموزان گرامی دررپنج صفحه و در قالب pdf قابل دریافت می باشد.

اهدیه آسمان_2_

۱- ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟  ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﻏﺬای داﻧﻪ از ﻗﺒﻞ در ﺧﺎک آﻣﺎده اﺳﺖ. ﺑﺎد اﺑﺮﻫﺎ را از ﺑﺎﻻی درﯾﺎ ﺑﻪ

ﺳﻮی ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽآورد و آب ﻣﻮر دﻧﯿﺎز داﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ داﻧﻪ در ﺧﺎک ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺧﺎک را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.

۳- از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ؟ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاﯾﯽ

ﯾﮑﺘﺎ ﭘﯽﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ر اﺑﺎﻧﻈﻢ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ او را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */