خانه / متوسطه اول / پایه هشتم / دانلود نمونه آزمون علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم

دانلود نمونه آزمون علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم

دانلود نمونه آزمون علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم  (رایگان) در دو صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت است.

۱-ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

اﻟﻒ(ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ……………….                   ب) باکتری ها …………………..

۲-ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

.۳-ﺣﺴﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع آﯾﻨﻪ در دﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را در آن ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

اﻟﻒ(ﻧﺎم آﯾﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ب(دو ﮐﺎرﺑﺮد آن راﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

۴-ﯾﮏ آوﻧﮓ ﺳﺎده در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ۵ﻧﻮﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .دوره ﺗﻨﺎوب آن ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ؟

۵-ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ۲۵وﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ۷۵اﻫﻢ،روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﭼﻨﺪ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ؟

دانلود نمونه آزمون علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم

درباره ی ali

همچنین ببینید

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *