/* */ دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی - اردیبهشت 96
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶

دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶

دانلود نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶ – جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در نه صفحه و در قالبpdf  قابل دریافت می باشد.

آزمون جامع

۱-در ﻋدد « ﺳه ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺷش ﻣﯾﻠﯾون و ﺳﯽ ھزارو ﺳﯾﺻدو ﺳه » رﻗم ﺷش در ﯾﮑﺎن ﻣﯾﻠﯾون ﭼﻧد ﺑراﺑر رﻗم ﺳﮫ در دھﮕﺎن ھزار است

۱)۲۰             ۲)۲۰۰                      ۳)۲۰۰۰                 ۴)۲۰۰۰۰

۲-عدد چهام در الگوی زیر چند است؟              ……،۱۴  ، ۱۱  ، ۸  ،  ۵

۱)۱۵۸          ۲)۱۰۲                       ۳)۱۲۲                 ۴)۱۹۱

۳-اﯾن ﻋﺑﺎرت ﮐه « آﯾﺎ ﮔذاﺷﺗن ﮔﯾره درﺳرﻋت ﺳﻘوط ﻓرﻓره ﻣؤﺛر اﺳت ؟ »ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐدام ﯾﮏ از ﻣراﺣل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ؟

۱)طرح مسئه            ۲)فرضیه سازی         ۳)نظریه           ۴)مشاهده

۴-در ﮐدام دﺳﺗه ھم ﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾزﯾﮑﯽ وﺟود دارد و ھم ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ؟
١ ) ﺗﺑدﯾل ﺗﺧم ﻣرغ ﺑه ﺟوﺟه – زﻧﮓ زدن آھن – ﺗﺑدﯾل اﻧﮕور ﺑه ﺳرﮐه

٢ ) ﺗﺑدﯾل ﺷﯾر ﺑه دوغ – ﺳوﺧﺗن ﺷﻣﻊ – ﭘوﺳﯾده ﺷدن دﻧدان

۳) ﺗﺑﺧﯾر آب – ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﺑرگ درﺧﺗﺎن – ﮐﭘﮏ زدن ﻣﯾوه

٤ ) ﺑﺎرش ﺑرف – ﺷﮑﺳﺗن ﺷﯾﺷه – ﺗﺑدﯾل ﮔﻧدم ﺑه آرد

۵-ﮐدام ﮔزﯾﻧﮫ ﺻﻔت ﻧدارد ؟
١) آﺳﻣﺎن ﺗﯾره     ٢)آﺳﻣﺎن زﯾﺑﺎ     ٣) آﺳﻣﺎن اﺻﻔﮭﺎن     ٤) آﺳﻣﺎن ﺻﺎف

[purchase_link id=”2932″ style=”button” color=”blue” text=”خرید”]

درباره ی ali

همچنین ببینید

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه از درسهای ریاضی- علوم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */