/* */ دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی - بهمن ماه
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه

دانلود نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – بهمن ماه از درسهای ریاضی- علوم – فارسی – هدیه برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی درشش صفحه ودر قالبpdf قابل دریافت می باشد.

آزمون جامع

۱- کسر بنویسید که صورت آن ۶ است و حاصل ضرب صورت و مخرج آن۴۸ باشد.

۲٫در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

اﻟﻒ) آب و ﻟﯿﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ………. عمل می کند.

ب) ذرهﺑﯿﻦ، ﻧﻮر را…………  می کند.

ج) ﭘﺲ از ﺑﺎران،………… ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪهي آن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۳- ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪاﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﻮپ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷـــﮑﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺳﻤــﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد، ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﻤﺎ دور ﻣﯽﺷـﻮد.

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۴-ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧـــﻮادهاش ﺑﺮاي ﮔﺮدش ﺑﻪ ﮐﻮهﭘﺎﯾﻪاي رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا را ﮔﺮم ﮐﻨﺪ، ﻣﺘﻮﺟـــﻪ

ﺷﺪ ﮐﺒﺮﯾﺖ را ﻫﻤـــﺮاه ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ. ﻋﻠــﯽ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪاي اﻓﺘــﺎد و ﺑﻪ ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ: ﻧﮕــــﺮان

ﻧﺒﺎش! اﻵن ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺦ آﺗﺶ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻋﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟

درباره ی ali

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */