خانه / متوسطه اول / پایه نهم / دانلود نمونه سوالات آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم نوبت دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم نوبت دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم نوبت دوم (رایگان )در سه صفحه و در قالبpdf آمادۀ دریافت میباشد.

 

 ۱-ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ- ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺸﺎر وارده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ………………ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب- ﻧﯿﺮوي ﺧﺎﻟﺺ وارد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ۳۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ۲ ۴ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺎﺗﯿﻪ( در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ……….نیوتن است.

پ- ﺑﻪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮاﻧﺶ ﺑﻪ دور ﯾﮏ ﺳﯿﺎره در ﮔﺮدش ﻫﺴﺘﻨﺪ…………….ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ث- ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن روي زﻣﯿﻦ …………….ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج- در ﮔﺮوه ﮐﺮﻣﻬﺎي ……………….ﺧﺮوج ﻣﻮاد از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

                           

۲- دو ﻣﻮرد از ﻓﻮاﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه آﻏﺎزﯾﺎن (ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ) را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 

۳- داﺧﻞ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﻘﺪاري آب رﯾﺨﺘﻪ و آن را ﺣﺮارت ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ درب آ ن را ﺑﺴﺘﻪ و روي اﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ آب ﺳﺮد

ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﯿﺴﺖ؟

دانلود نمونه سوالات آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم نوبت دوم

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم جهت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *