خانه / ابتدایی / پایه پنجم / دانلود نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدای – دیماه ۹۵

دانلود نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدای – دیماه ۹۵

همکاران و دانش آموزان گرامی دانلود نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدای ویژۀ دیماه جهت استفادۀ

شما آمادۀ دریافت می باشد.فایل بصورت pdf در دو صفحه تهیه شده است.

ریاضی

۱- ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ؟
اﻟﻒ) اگر ﻋﺪد ۷۴۵۰ را در ۱۰ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ، ﻋﺪد ۴ چه مرتبه اي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟………………

ب) اﮔﺮ ﻋﺪد ۷۴۵۰ را در ۱۰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ، ﻋﺪد ۵ ﭼه مرتبه ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟…………….

ج)  ۱۰۰ ﺗﺎ ۱۰۰۰۰ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ………………..

د) ۱۲تا صد تایی و ۱۰تا  ده هزار تایی می شود ……………..

۲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺳﺎﺧﺖ یک بیماررﺳﺘﺎن ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آن

را اﻓﺮاد ﺧﯿّﺮ اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ؟

۳)جرم یک هندوانه ۶ کیلو و۴۰۰ گرم است و جرم یک هندوانۀ دیگری ۳ کیلو و ۶۰۰ گرم است. جرم این دو هندوانه

روی هم چقدر است؟

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *