خانه / متوسطه دوم / پایه دهم / دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت جهت استفادۀ دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

۱ ﺗﺮﺟﻢ ِاﻟﮑﻠﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦِ ﺗﺤﺘﻬﻤﺎ ﺧﻂٌّ

اﻟف(ﯾَﻧﮭَﺑونَ أﻣواﻟَﻧﺎ………….            ب(اﻟدﱠﻻﻓﯾنُ ﺗَﺻﻔُر ُ ﮐَﺎﻹﻧﺳﺎنِ ………..

۲- ﻋَﯿِّﻦ اﻟﮑﻠﻤﺎتِ اﻟﻤﺘﺮادﻓﮥَ و اﻟﻤﺘﻀّﺎدةَ:(ﮐﻠﻤﮥٌ زاﺋﺪةٌ)« ﻓَﺗَﺢَ  أﻏﻠَقَ ؛ ﺳَﺗَر، کَتَمَ  ، اُالشاطی ء»

الف) ……………= …………………..     ب) ……………… ≠ ……………………..

۳- ﺗرﺟمِ اﻟﺟﻣلَ اﻟﺗَﺎﻟﯾﺔَ:

اﻟف)  ﯾَﺑﻠُﻎُ وَ زنُ اﻟدﱡﻟﻔﯾنِ ﺿِﻌﻔﯽ وَزنِ اﻹﻧﺳﺎنِ ﺗَﻘرﯾﺑﺎً .

ب) اﻟدﱠﻻﻓِﯾنُ ﺗَﺿرِبُ ﺳَﻣَﮑَﺔَ اﻟﻘِرشِ ﺣﯾنَ ﺗُﺷﺎھِدَ ھﺎ.

ج)) ﺻَﻧَﻊَ ذو اﻟﻘَرﻧَﯾنِ اﻟﺳَدﱠ ﺑِﺎﻟﺣَدﯾدِ وَ اﻟﻧُﺣﺎسِ ، ﻟِﯾَﺗَﺧَ ﻠﱠصَ اﻟﻘومُ ﻣِن ﻗَﺑﯾﻠَﺗﯽ ﯾَﺄﺟوجَ وَ ﻣﺄﺟوجَ .

د)وَ ﺻَلَ إﻟﯽ ﻣَﻧﺎطِ قَ ﻓﯾﮭﺎ ﻣُﺳﺗَﻧﻘَﻌﺎت ٌ ﻣﯾﺎھُﮭﺎ ذات ُ راﺋِﺣَ ﺔٍ ﮐَرﯾﮭَﺔٍ .

ه)  إنﱠ ﷲَ أﻣَرَﻧﯽ ﺑِﻣُداراةِ اﻟﻧّﺎسِ ﮐَﻣﺎ أﻣَرَ ﻧﯽ ﺑِﺈﻗﺎﻣَﺔِ اﻟﻔَراﺋِضِ .

درباره ی ali

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *