خانه / متوسطه اول / پایه هفتم / دانلود نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هفتم نوبت دوم – خردادماه

دانلود نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هفتم نوبت دوم – خردادماه

دانلود نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هفتم نوبت دوم – خردادماه در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

۱٫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎ ت داده ﺷﺪه در ﮐﺎدر زﯾﺮ ، ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

(( آﻫﮏ ـ دﻣﺎ ـ ﺳﻔﺘﯽ ـ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ـ ﭼﮕﺎﻟﯽ ـ اﺳﺘﺤﮑﺎم ـ رس ـ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ))

اﻟﻒ )ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﯾﺴﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ………………………. رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .
ب ) ﻏﺎرﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿ ﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ……………………….. اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
پ ) ﺷﺮط ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣ ﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﺴﻢ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ………………………… ﺑﯿﻦ آن دو ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .
ت ) ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ……………………….. در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ و ﻣﺲ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲٫ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ را ﺗﻌ ﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻟﻒ ) درﯾﺎﭼﻪ :
ب ) ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ:

پ ) ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑ ﺎز:

۳٫ در دو ﺑﻄﺮي زﯾﺮ ﮐﻪ داراي ﻣﻘﺪار ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اي وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﺪام ﺑﻄﺮي در ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه آزمون آیه های تمدن مرحلۀ دوم – پایه هفتم

نمونه آزمون آیه های تمدن مرحلۀ دوم  پایه هفتم آذر ماه که جهت استفادۀ شما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *