خانه / متوسطه اول / پایه نهم / دانلود آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

دانلود آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

دانلود آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دریافت می باشد.

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) اوﻟﯿﻦ ﻓﻠﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻓﻠﺰ ﻣﺲ اﺳﺖ.                                  ص             غ

ب)ﻫﻤﻪ ي ﺧﺎر ﭘﻮﺳﺘﺎن درﯾﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ.                                                            ص             غ
پ) اﮔﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪ ي ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺪي ﻟﺤﻈﻪ اي آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.         ص             غ

ت) ورﻗﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورﻗﻪ ﻗﺎره اي دارد.                              ص             غ

۲ -ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ؟

اﻟﻒ)                 اﺑﺮﯾﺸﻢ ب)               ﭘﻨﺒﻪ ج)               ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ               د)سلولز

۳- در ﮐﺪام ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺮ اﻣﮑﺎن دارد از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪار ﻧﯿﺰ ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

اﻟﻒ) ﺻﻤﻎ ﮔﯿﺎﻫﺎن         ب) ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ       ج )ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎ       د)دریاچه ها

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم جهت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *