/* */ ازمون فارسی پایه هشتم نوبت اول - دیماه
خانه / متوسطه اول / پایه هشتم / ازمون فارسی پایه هشتم نوبت اول – دیماه

ازمون فارسی پایه هشتم نوبت اول – دیماه

نمونه ازمون درس فارسی پایه هشتم نوبت اول (دیماه) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورpdf در دو صفحه قابل دریافت می باشد.

اﻟﻒ- در ﺟﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت داده ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(دل ، ﻋﻨﻮان ، ﻣﺤﺘﻮا، وا ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﯿﻦ)

– اي ﻧﺎم ﻧﮑﻮي ِ ﺗﻮ ، ﺳﺮ دﻓﺘﺮ دﯾﻮان ﻫﺎ             وي ﻃﻠﻌﺖ روي ﺗﻮ، زﯾﻨﺖ دهِ ……………..ﻫﺎ.

– ﺻﻔﺖ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﭘﺲ از اﺳﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ و« …………………» اﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

– در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اول ،…………….. ، ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و…………………… آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

ب-ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺳﺆاﻻت را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

–  ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ از ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺪار ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ ۰وي در ﻫﺰا وة ﻓﺮاﻫﺎن ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪ.    (ص ) ( غ)

– ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﻨﻮي ، ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.  (ص ) ( غ)

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

عربی هشتم

آزمون عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) بصورت pdf برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */