خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مستمر – فصل دهم

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مستمر – فصل دهم

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مستمر – فصل دهم در سه صفحه برای استفادۀ

همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

ریاضی

۱ -ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) اﮔﺮ روي ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ ×۳۰ و روي ﻋﺪﺳﯽ ﺷﯿﯽ ×۴۰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

۱)۱۲۰۰۰۰        ۲) ۱۲۰۰۰       ۳) ۱۲۰       ۴) ۱۲۰۰

ب) راﺑﺮت ﻫﻮك در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؟

۱)ﺳﻠﻮل ﺟﺎﻧﻮري زﻧﺪه           ۲) دﯾﻮاره ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ زﻧﺪه

۳)دﯾﻮاره ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺮده       ۴ )ﺳﻠﻮل ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺮده
پ) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ را زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدات

………………… را ﻣﯽ بینیم

۱)ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ – ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ     ۲)ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ – ﮔﺮد   ۳)ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ – ﮔﺮد   ۴)ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ۱ و ۲

ت)ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻤﻮﻧﻪ را……………..

۱)روي ﻻﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ
۲)زﯾﺮ ﻻم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
۳)ﺑﯿﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻻم زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻻﻣﻞ روي آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۴)ﻫﻢ زﯾﺮ ﻻم و ﻫﻢ روي ﻻﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

فارسی بنویسیم ششم

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده؛ برای استفادۀ پایه ششم و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *