/* */ آزمون علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول - دی 95
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول – دی ۹۵

آزمون علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول – دی ۹۵

آزمون علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول (دی ۹۵) همراه با پاسخنامه در پنج صفحه بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد

اﻟﻒ( ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ب( ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻏﺎزﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ج( ﺷﯿﺮه ﭘﺮورده در آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺳﺖ.

د( ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺮم ﻫﺎ، ﮐﺮم ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ

۲-ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ از آﻏﺎزﯾﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

اﻟﻒ( ﺳﯿﻠﯿﺲ ب( آﻫﻦ ج( آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ

۳-اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه از ﮔﯿﺎﻫﺎن آوﻧﺪدار ﮐﺪاﻣﻨﺪ.

اﻟﻒ( ﺧﺰه ﻫﺎ ب( ﺑﺎزداﻧﮕﺎن ج( ﻧﻬﺎن داﻧﮕﺎن

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */