خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – خرداد ماه که همکاران و دانش آموزان عزیز می توانند به عنوان آزمون مستمر نوبت دوم نیز استفاده نمایند و در دو صفحه در قالبpdf دانلود نمایند.

۱ اﯾﺮان وﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش درﮐﺪام ﻗﺎره ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

اﻟﻒ) ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ      ب) قاره اروپا             ج)قاره آسیا         د) قاره آفریقا

۳ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﮐﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺷﮑﺴﺖ داد؟

اﻟﻒ) ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ           ب) ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس             ج) آل ﺑﻮﯾﻪ            د)صفاریان

۵ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺗﺧﺎب زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮔﻔت وﮔو −ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯾﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ− ﻗطﻊ ﻧﮑردن ﺣرف ﮔوﯾﻧده − وﻗت وﺗوﺟه ﺑه ﺳﺧﻧﺎن

اﻟﻒ) ﻋﺎﻃﻔﻪ از ﻣﻬﺘﺎب ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮت دﻋﻮا ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟(…………….)

ب) ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎدرش درﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.(…………………….)

ج) ﭘﺪر رﺿﺎ درﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﻫﺴﺖ اﻣﺎ رﺿﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺪرش ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ.(…………..)

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *