خانه / ابتدایی / پایه چهارم / نمونه ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی – نوبت دوم

نمونه ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی – نوبت دوم

نمونه ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی – نوبت دوم در شش صفحه (رایگان) جهت استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

.ﻣﻌﻨﯽ واژه ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

زیستن = ………….           عیب=……….               استقبال=…………

پوشش=…………            داوری=………..             گوارا=…………….

قصد=………..                قریحه=…………….        ابوالعجایب=………..

: ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

اﻟﻒ) ﮔﻔﺖ: اي ﻣـﻮش ﻟﻮس ﯾﮏ ﻏﺎزي                  ﺑﺎ دم ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﮐـــﻨﯽ ﺑﺎزي

ب) ﺷﻠﻤﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﮔﺬرﮔﺎه، ﮐﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ج) ﺑﺎ ﺻﻒ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ.

. ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ، ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻒ) داﻧﺶ آﻣﻮزان ……………… ﺑﻪ اردو رﻓﺘﻨﺪ.

ب) ﺧﻮاﻫﺮ ……………… در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ.

نمونه ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی – نوبت دوم

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *