خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنچم – مستمرنوبت دوم

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنچم – مستمرنوبت دوم

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنچم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

۱-ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺪون ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮ و دﺳﺖﭼﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ؟

اﻟﻒ)ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ⃝ ب)رﺗﺒﺎط اﯾﻤﺎء و اﺷﺎره   ج)ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ⃝ د( ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن

کدام یک از گزینه های زیز جز همدلی نیست؟

اﻟﻒ( ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درس ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .

ب( ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﭘﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان

ج( ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .

د( ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﺳﺘﻤﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ي ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ؟(۳مورد)

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *