خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم )

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم )

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم ) در شش صفحه جهتآمادگی دانش آموزان برای آزمون های پیشرفت تحصیلی

آزمون جامع

ﻓﺎرﺳﯽ:

۱- ﺳﺮود ﻣﻠﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

اﻟﻒ)- ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎه   ب)  ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ  ج) ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺮزوي  د)ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮارد

۲- ﻃﺒﯿﺐ ﺳﺮآﻏﺎز داﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺣﺴﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد؟

اﻟﻒ) ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﺎده او را آرام ﮐﺮد        ب) ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ

ج) ﺧﻮب دﯾﺪن و ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﺮدن و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن      ج)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت:

۳- .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﻟﻒ) ﺑﺎ ادب ﺑﺎﺷﻨﺪ.                    ب) ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ج) ﺑﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮي و ﻣﺸﻮرت اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.          د) ﮔﺰﯾﻨﻪ ي اﻟﻒ و ب

۴-ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﺮان ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ)دﺷﺖ ﮐﻮﯾﺮ و دﺷﺖ ﻟﻮت       ب)ﮐﻨﺎره ي درﯾﺎي ﺧﺰر     ج)ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ اي    د) ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان

ﻋﻠﻮم:

۵-از ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮﺟﻮدات زﯾﺮ ﻓﺴﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ –

اﻟﻒ)ﻣﺎﻫﯽ      ب) ﭘﺮواﻧﻪ            ج)ﺣﻠﺰون          د) ﺻﺪف

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *