خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون درس مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه (درس هشتم راه ها و حمل و نقل ۱)برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد.

اجتماعی (1)

۱-در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ازﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ، ﭼﺮا ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ دارد؟

در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪﺑﺮاي ﺳﻔﺮﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي ﮐﺪام اﺳﺖ؟

تاکسی                   اتوبوس                  مترو                خودرو شخصی

. ﯾﮏ ﺧﻮﺑﯽ و ﯾﮏ ﺑﺪي وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞاﻣﺮوزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد، ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *