خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون مستمردرس فارسی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه

نمونه آزمون مستمردرس فارسی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه

نمونه آزمون مستمردرس فارسی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد.

download

۱-در ﮐﺪام ﻣﺼﺮاع، دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه    ب) ز داﻧﺶ درﺑﯽ ﻧﯿﺎزي ﺑﺠﻮي

ج)ز ﻧﺎدان ﺑﻨﺎﻟﺪ دل ﺳﻨﮓ و ﮐﻮه   د) ز داﻧﺶ دل ﭘﯿﺮ، ﺑﺮﻧﺎ ﺑﻮد

۲-اﻣﻼي ﮐﺪام ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

اﻟﻒ) ﻓﻀﯿﻠﺖ = ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ     ب) هوشیاری= زیرکی

ج) خوشنود =راضی         د)زﯾﺎدت = اﻓﺰوﻧﯽ

۳-.ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ

روزي ﺑُﺰُرﮔﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ: رَﻣﺰ ﭘﯿﺮوزي وﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دراﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺐ ﻫﺎ زود ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺗﺎﺻﺒﺢ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد. اَﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﻮش ﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻮد وﻫﺮ روز ﺗﺎﻟِﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ، ازاﯾﻦ ﺣﺮف وزﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روزي ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪ راﻫﺰن را ﺑﺮﺳﺮ راه ﺑﺰرﮔﻣﻬﺮ ﻗﺮار داد. ﺻﺒﺢ زود ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﻣﻬﺮ ﻗﺼﺪ آﻣﺪن ﺑﻪ درﺑﺎر را داﺷﺖ، آن ﻫﺎ راﻫﺶ را ﺑﺴﺘﻨﺪ وﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺶ را ازﺗﻨﺶ در آوردﻧﺪ وﭘﻮل ﻫﺎﯾﺶ را …

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *