خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم  برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

ریاضی ))

              جملات صحیح یا جملات غلط را مشخص کنید

۱٫ در ﻋﺪد ۸۹،۸۶۷،۲۴۳ رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺰار دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ دﻫﮕﺎن اﺳﺖ. (         )
۲٫ رُﺑﻊ ۲۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﻧﺼﻒ ۱۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. (            )
۳٫ ﻫﺮ ﮐﺴﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮﺷﺖ. (          )
۴٫ اﮔﺮ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﻧﺴﺒﺘﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.(       )

            جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید

۱٫ ﻋﺪد ۶۰۳۰۰۸۰۰ از …………………… ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎﯾﯽ و ۳ ﺗﺎ …………………… و ۸ ﺗﺎ …………………… ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳٫ اﮔﺮ ارزش رﻗﻤﯽ در ﯾﮏ ﻋﺪد، «ﯾﮑﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن» ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻋﺪد را ﺑﺮ ۱۰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ، ارزش آن رﻗﻢ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

الف)ﺻﺪﮔﺎن هزار          ب) دهگان هزار         ج) دهگان میلیون           د)دهگان میلیارد

۴٫ اذان ﺻﺒﺢ ﺗﻬﺮان ﺳﺎﻋﺖ ’۳۸ : ۵ و ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺳﺎﻋﺖ ۵۲ : ۶ اﺳﺖ. ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ دارﻧﺪ؟

الف) ۱۴دقیقه             ب)۷۴دقیقه              ج) ۶۴دقیقه               د)۱۱۴دقیقه

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *