خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی از فصل اول در دو صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد.

۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر وﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ي ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟

الف) “۳۰      ۲۰        ۴                     ب)  “۲۰       ۳۰       ۱۶

ج)  “۳۰      ۲۰        ۱۴                     د)  “۳۰      ۲۰        ۱۶

۲ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ روﺑﻪ رو ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﯽ ﺷﻮد؟

در میلیارد

۷۵۰ میلیون –

———————

۳- ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۵ و زﻫﺮا ﺳﺎل ۱۳۷۳ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ . ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ ؟……

ﺳﻦ ﻫﺮﮐﺪام را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

۴ – ﻣﺎدر ﺳﺎرا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي او ﻣﺎﻧﺘﻮ ،ﺷﻠﻮار ﺑﺪوزد. اﮔﺮ ﺑﺮاي دوﺧﺘﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ دو

ﻣﺘﺮ و ۷۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ وﺑﺮاي دوﺧﺘﻦ ﺷﻠﻮار ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻻزم

ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي دوﺧﺘﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ،ﺷﻠﻮار ﭼﻨﺪﻣﺘﺮ وﭼﻨﺪﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ

ﻻزم اﺳﺖ؟

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *