خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ۱ تا ۳

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ۱ تا ۳

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی (فصل های ۳-۲-۱) جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای آمادگی بیشتر در سه صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد.

 

۱٫درﺳﺘﯽ ریاضی..0ﯾﺎ ﻧﺎ درﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ) ﻋﺪد ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯽ ﺻﺪ وﺳﯽ وﺳﻪ ﻫﺰار ﯾﮏ ﻋﺪد ۸ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ (          )
ب) ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﻣﻨﻬﺎي  ۷۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد۲۵۰  ﻫﺰار(        )
پ) ﻫﺮ ﮐﺴﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮﺷﺖ (         )
ت)ﺑﺮاي ﺿﺮب دو ﮐﺴﺮ ﺻﻮرت را در ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج را در ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ (        )

ث) ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﭼﯿﺰ از ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ (       )
۲٫ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
اﻟﻒ) ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ……….
ب) ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ۵۰ ﻫﺰار ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ……..
پ) ﺟﻮاد ۱۲ ﺳﺎل دارد ﯾﻌﻨﯽ ……………..روز و ……………… ﺳﺎﻋﺖ
ت)ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط۴ ۳۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ …………. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ …………..ﺗﺎ ……

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *