خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل سوم و چهارم

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل سوم و چهارم

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل سوم و چهارم(نسیت، تناسب، درصد و تقارن)در قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه آمادۀ دانلود می باشد.

ریاضی ))

۱ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
اﻟﻒ) ﻣﺠﻤﻮع زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟

ب) در ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع ﻗﻄﺮﻫﺎ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

ج)ﻣﺠﻤﻮع زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ…………….اﺳﺖ.

د) ﻧﯿﻢ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ زاوﯾﻪ را ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،…………………ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ه) زاوﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ………………… درﺟﻪ اﺳﺖ.

۲- زاوﯾﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻟﻪ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﻤﺴﺎز آن ﻫﺎرا ﺑﮑﺸﯿﺪ.

اﻟﻒ) زاوﯾﻪ ي ۱۲۸ درﺟﻪ          ب) زاوﯾﻪ ۴۸ درﺟﻪ

۳- ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﺜﻞ۳ ﺑﻪ ۷ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ۶۰ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دارﻧﺪ؟

۴- ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه ﻫﺎي دو زاوﯾﻪ ۴ ﺑﻪ ۶ اﺳﺖ. اﮔﺮ زاوﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ۵۴ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪازه زاوﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ است؟

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *