خانه / ابتدایی / پایه پنجم / ارزشیابی درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

۱ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  × ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ)ﻗﺮﻗﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮه اﺳﺖ .     ص                 غ
ب)ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺐ وﻣﻌﺪه ﺑﺼﻮرت ارادي ﮐﺎرﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.   ص                 غ

ج)ﻗﺮﻧﯿﻪ ي ﭼﺸﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه،آﺑﯽ،ﺳﺒﺰﯾﺎ….. ﺑﺎﺷﺪ. ص                 غ

د)ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﯿﺎﺧﺎك ،ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ص                 غ

۲ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ)درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ ي ﻧﻮراز ………………… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب)ﻻﯾﻪ ي ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎﻗﺮاردارد ……………………….. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

ج)ﺑﻪ آﺛﺎروﺑﻘﺎﯾﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ازﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﺎﻧﻮران ………………… ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

د) دوﻋﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺖ و…………….. ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ زﻧﮓ زدن آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۳- ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺮم راروي ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ

ب) ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ رارﺳﻢ ﮐﺮده وﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن راﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮐﻨﯿﺪ.

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *