خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی خرداد – رایگان

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی خرداد – رایگان

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی خرداد – (رایگان) در سه صفحه و در قالبpdf  برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.

۱- درﮐﺪام ﻧﻮع ﺧﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﯿﻞ ﺑﯿﺶ ﺗﺮاﺳﺖ ؟
اﻟﻒ) رﺳﯽ             ب) ﻣﺎﺳﻪ اي        ج) ﺷﻨﯽ       د) ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺗﻤﺎم ﺧﺎك ﻫﺎ

۲- اﮔﺮ ﺗﺎرﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه ي رﯾﺸﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

۳- ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ) ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ…………..

ب) ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺎﯾﻪ ي ﭼﺸﻢ ﻋﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ………….

ج) اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ از ﻣﻐﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ…………….

د) ﻫﺮﭼﻪ ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ دارﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻟﺎرﻓﺘﻦ از آن آﺳﺎن ﺗﺮاﺳﺖ…………….

۴- ﺑﺮاي ﺳﻠﺎﻣﺖ ﭼﺸﻢ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪاﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟(۳ﻣﻮرد)

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی خرداد – رایگان

درباره ی ali

همچنین ببینید

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *