خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی پایان نوبت دوم – خرداد

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی پایان نوبت دوم – خرداد

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی پایان نوبت دوم – خرداد در سه صفحه و بصورت pdf  برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد.

۱- ﮐﺪام ﺟﺎﻧﺪار ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪن دارد؟

الف)کبوتر     ب)ماهی             ج)زالو           د) عروس دریایی

۲- ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ي اﻧﺪام ﻣﺎ ارادي اﺳﺖ؟

الف) قلب          ب)مری            ج)  زبان          د)معدی

۳- درﮐﺪام ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ دار ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) دﺳﺘﮕﯿﺮه ي در       ب) ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ           ج)ﭘﺮواﻧﻪ ي ﭘﻨﮑﻪ        د) ﻧﺮدﺑﺎن

۴-ﺗﺎرﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﮔﯿﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ وﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪ اي دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ) ﺳﺎﻗﻪ ، ﻫﺪاﯾﺖ آب و اﻣﻠﺎح       ب) رﯾﺸﻪ ، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮔﯿﺎه در ﺧﺎك

ج) رﯾﺸﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ آب و اﻣﻠﺎح از ﺧﺎك  د) ﺑﺮگ ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻏﺬاﺳﺎزي 

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *