خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم در دو صفحه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عریز قابل دریافت می باشد.

۱- رودﮐﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﮐﺪام دوره ﺑﻮده اﺳﺖ ؟

اﻟﻒ) اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن  ب) ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن  ج)سلجوقیان            د) غزنویان

۲- درزﻣﺎن ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟
اﻟﻒ) ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﺧﻮارزﻣﺸﺎه  ب) ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﮏ ﺷﺎه    ج)سلطان جلال الدین     د)تیمور

۳- اﺣﺴﺎس ﻫﺎي ﺗﺮس ﻧﺎﺑﻪ ﺟﺎ وﺑﻪ ﺟﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺮس از ﺗﺎرﯾﮑﯽ (…………………… )       ﺗﺮس از آﻣﭙﻮل(……………)
ﺗﺮس از ﻏﻮل (…………………….)      ﺗﺮس از ﭘﺮت ﺷﺪن از ارﺗﻔﺎع(……………)

۴- ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ- ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺮدش زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮدش ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.(……………..)

ب) ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ(……………)

ج) ﻣﺲ ﺟﺰو ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (……………)
د) رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.(……………..)

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *