خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون مستمر املاء تصویری پایه پنجم ابتدایی دیماه

نمونه آزمون مستمر املاء تصویری پایه پنجم ابتدایی دیماه

نمونه آزمون مستمر املاء تصویری پایه پنجم ابتدایی دیماه که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد.

download

ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺎدﻗﺖ ﺑﺨﻮان وروي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻂ ﺑﮑﺶ

در روزﮔﺎران (ﮐﺤﻦ ﮐﻬﻦ ) ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. (ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻼﺳﻪ )ﻫﺮﮐﺲ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻣﺮدم ﻧﺰد ﻃﺒﯿﺐ رﻓﺘﻨﺪ و( ﻣﺴﺌﻠﻪ – ﻣﺴﻌﻠﻪ ) را ﺑﺎ وي درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. ﻃﺒﯿﺐ ﮔﻔﺖ : ﺑﺮوﯾﺪ وﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﺑﯿﺎورﯾﺪ.ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻧﮑﻨﺪ او ( ﻫﻮس ﺣﻮس )– ﺧﻮردن ﮐﺒﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ؟!
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ رﻓﺘﻨﺪ وﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ را آوردﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ( ﺧﻮﺷﮑﯿﺪه – ﺧﺸﮑﯿﺪه ) وﺑﻌﻀﯽ (ﻓﺎﺳﺪ- ﻓﺎﺻﺪ) ﺷﺪه ﺑﻮد.ﻃﺒﯿﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﮑّﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه درﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻮاي ﭘﺎﮐﯿﺰه …

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *