خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم که بعنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دریافت می باشد.

هدیه-های-آسمان

۱- اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن …………. اﺳﺖ اﻟﻒ) ﺑﻘﺮه   ب)حمد    ج)توحید

۲-ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮره ي ﻗﺮآن ………… اﺳﺖ اﻟﻒ)ﻣﺎﺋﺪه   ب)ناس    ج)بقره

۳-ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ؟اﻟﻒ) ﻧﻤﻞ  ب) ﺗﯿﻦ ج)نحل

۴-ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع)ﻗﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟اﻟﻒ) ﺑﺎد  ب) رود  ج)دریا

۵-در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ) وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ب) وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ    ج)وقتی همه دستور دهند

۶-اﯾﻦ آﯾﻪ » ﻟَﻮ ﮐﺎنَ ﻓﯿﻬِﻤﺎ آﻟِﻬَﮥٌ اِﻟﱠﺎ اﷲُ، ﻟَﻔَﺴَﺪَﺗﺎ « ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﻟﻒ) ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ   ب)ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ            ج)یکتایی خداوند

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *