خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت در دو صفحه قابل دانلود و استفاده می باشد.

۱ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺗﺎَﻣل ﮐﺮدوﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:( ﺻﺒﺮﮐﺮد – اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ)

اوﻫﺮﮔﺰواﻗﻌﻪ ي ﺣﺮﯾﻖ راﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .( آﺗﺶ ﺳﻮزي – ﻏﺮق ﺷﺪن)

۲- ﮐﻠﻤﺎت ﮔﺮوه(اﻟﻒ) و (ﮔﺮوه)ب راﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪوواژه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺴﺎزﯾﺪودرﮐﺎدرزﯾﺮﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

…………………………………………………

اﻟﻒ ) ﺟﻮان – ﺷﺎم – ﺳﺨﺖ – ﮐﺘﺎب – ﺳﺮﻋﺖ

ب) ﻋﻤﻞ – ﻓﺮوش – ﮐﻮش- ﻣﺮد – ﮔﺎه

۳- ﻣﺘﺮادف(ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ)ﮐﻠﻤﻪ ي” ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ،ﻣﻄﻤﺌﻦ،ﭼﺎره” ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﮐﺪام ﯾﮏ ازﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ؟

ﺳﺎزﮔﺎر،ﻣﻼﯾﻤﺖ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ      ﻧﺎﭼﺎر،آﺳﻮده،ﺗﺪﺑﯿﺮ        ﻣﻘﺎوﻣﺖ،ﺳﺎزﮔﺎر،ﻣﻼﯾﻤﺖ        ﻧﺎﭼﺎر،ﺗﺪﺑﯿﺮ،آﺳﻮده

۴- ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ راﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪوﺑﺎآﻧﻬﺎﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺟﻬﻞ / ﻧﺎداﻧﯽ / ﺗﺮس ﻫﺎي / در / رﯾﺸﻪ ي / اﺳﺖ / و / ﻧﺎدرﺳﺖ / اﺻﻠﯽ

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *