خانه / ابتدایی / پایه پنجم / سوالات درس هدیه آسمانی پنجم فصل پنجم – همراه با پاسخ

سوالات درس هدیه آسمانی پنجم فصل پنجم – همراه با پاسخ

سوالات درس هدیه آسمانی پنجم فصل پنجم – همراه با پاسخ (گل صد برگ) جهت استفادۀ دانش آموزان گرامی در پنج صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد.

اهدیه آسمان_2_

۱- ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درود و ﺳﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ؟

ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن – ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن – ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻦ –
۲- ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﺪا و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪه ي ﮐﻪ ﻧﺎم زﯾﺒﺎ ﯾﺶ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻋﺎﻟﻢ است.

۳- ﻧﺎم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ؟ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ
۴- ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎﻣﺶ راﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ او و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﮐﺶ درود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ

۵- از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﭼﺶ اﻧﺘﻈﺎر

رﺳﯿﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺑﻼل ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اي ﺑﻼل اذان ﺑﮕﻮ و ﻣﺎ را ﺑﺎ اذان ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻦ
ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدي داﺷﺖ و ﺷﺐ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪاي زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.

[purchase_link id=”2660″ style=”button” color=”orange” text=”خرید” direct=”true”]

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *