خانه / ابتدایی / پایه چهارم / نمونه ارزشیابی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم – خردادماه(رایگان) در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد.

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

۱-اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي روش ﻋﻠﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

۲-ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ ازﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪو ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

۱-ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻏﭽﻪ و زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

۲-ﭼﻬﺎر ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد .زﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮ زﻧﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

۳- آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮان ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮاده ي آﻫﻦ و ﺷﻦ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد.

درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ

۱- ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿ

۲- ﭘﻨﮑﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نمونه ارزشیابی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم – خردادماه

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه(رایگان)در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *