خانه / ابتدایی / پایه چهارم / آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد.

درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ

۱- ﺳﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد داﺧﻞ آب ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

۲- اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.

۳- رگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺳﺮﺧﺮگ ﻧﺎم دارﻧﺪ.

در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

.ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ……………… و دورﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ……………….. اﺳﺖ.

ﺑﻪ رگ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ………………. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮخ رگ از روي اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد وﺟﻮد دارد؟

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ؟

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه(رایگان)در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *