خانه / ابتدایی / پایه چهارم / آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد.

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

۱-ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﺮدش ﻣﺎه ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟

۲-دو ﻣﻮرد از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

۳-اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ

درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿد

۱- ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.                                  درست            نادرست

۲- ﻫﺮ زﻧﺠﯿﺮه ي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﻮار ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.                     درست            نادرست

۳- ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ وﻇﯿﻔﻪ ي ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.       درست            نادرست

در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

۱-ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد داﺧﻞ آب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ …………… ﻧﺎم دارﻧﺪ

۲- ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻏﺬاﯾﯽ اي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﯾﮏ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ………………… ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *