خانه / ابتدایی / پایه چهارم / آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه(رایگان)در سه صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد.

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

ﭼﺮا درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟

ﻗﺪرت آﻫﻦ رﺑﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟

ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه راﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

 ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

ﯾﮏ ﻣﺎده ي ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﯾﺎد در ﺑﺪن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺷﯿﺮه اي را ﮐﻪ ﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﮑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد؟

ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

در اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

دو روش ﺑﺮاي ﻗﻮي ﺗﺮ ﮐﺮدن آﻫﻨﺮﺑﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *