خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی خرداد ماه در دو صفحه قابل دریافت و استفاده می باشد.

۱ درﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ دوﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟

اﻟﻒ) ﻋﺪل و داد         ب) ﻇﺎﻟﻢ وﻣﻈﻠﻮم         ج) ﻋﺎدل وﺳﺘﻤﮕﺮ           د) ﻋﺪل وﻇﻠﻢ

۲- ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ »درﺧﺖ ﮔﺮدﮐﺎن « ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮرا ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

زﯾﺮﺳﺎﯾﻪ ي درﺧﺖ ﮔﺮدوﯾﯽ درازﮐﺸﯿﺪوﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ

ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔﺮدوﯾﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ وﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش ﺧﻮرد.

ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﮔﻔﺖ : ﭼﺮا ﺧﺪا ﺧﺮﺑﺰه را روي ﺑﻮﺗﻪ وﮔﺮدو را روي درﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮد، ﺧﺴﺘﻪ وﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎ اﻟﺎﻏﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻟﯿﺰﺧﺮﺑﺰه رﺳﯿﺪ.

ﺑﯽ درﻧﮓ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﺮد وﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

۳- ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﺪا ﮐﻦ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ.
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻫﻮش ﻃﺒﯿﺐ ﻋﻘﻞ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ- ﻃﺐ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﻗﻞ ﻫﻮﺷﯿﺎر- ﻣﻄﺐ ﻣﻌﻘﻮل

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *