خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول جهت استفادۀ همکاران گرامی و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد.

هدیه-های-آسمان1

۱-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ازﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ  دسته گل چیست؟
۲-آﯾﻪ ۲۳ﺳﻮره اﺳﺮا(وﺑﻮاﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎﻧﺎ) ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد و اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ ؟

اﻟﻒ– ﻋﺒﺎدت – ﺑﺎ ﭘﺪر وﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ

ب– ﻣﻬﺮ وﻣﺤﺒﺖ – ﺑﺎ ﭘﺪر وﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

ج– اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﮏ – در ﮐﺎر ﺧﯿﺮ از ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮﺑﺪ.

د– رﻓﺘﺎر زﯾﺒﺎ – در ﮐﺎر ﺧﯿﺮ از ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
۴- آﯾﻪ ۸۳ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه (وﻗﻮﻟﻮ ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺴﻨﺎ)ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد و اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ – ﻋﺒﺎدت – ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

ب – رﻓﺘﺎر زﯾﺒﺎ – ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

ج- ﮔﻔﺘﺎر زﯾﺒﺎ – ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *