خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس یازدهم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس یازدهم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس یازدهم (سرو بلند سامرا) برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بعنوان آزمون مستمر در یک صفحه و درقالبpdf قابل دریافت می باشد.

هدیه-های-آسمان1

۱- ﻧﺎم ﭘﺪر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﻪ ﺑﻮد ؟

۲-  اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ؟

۳- ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدي را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از ………….. ﺑﻪ ………….. آورد . ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﻫﺎدي ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﻣﺎم …………. هم آمدند.

۴- ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﮐﺎﻇﻢ را ﺑﻪ ………… و اﻣﺎم رﺿﺎ را به ……….. آوردﻧﺪ .

۵-  ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي درﺑﺎره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦدوﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

۶- ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي درﺑﺎره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ و ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان اﺳﺖ ؟

۷ – ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﺑﻪ زﺑﺎن روﻣﯽ ، ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﻪ ﺑﻮد

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *