/* */ سرمشق بنویسیم اول ابتدایی - از حرف اُ و ک
خانه / ابتدایی / پایه اول / سرمشق بنویسیم اول ابتدایی – از حرف اُ و ک

سرمشق بنویسیم اول ابتدایی – از حرف اُ و ک

نمونه سرمشق درس بنویسیم اول ابتدایی ( ازحرف اُ و ک) برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان عزیز قابل دانلود می باشد.

اُﻣـﯿﺪ در اُﺳﺘﺎن ِ ﻣﺎزَﻧﺪران ﺑﻪ دُﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

او در روﺳﺘﺎ ، ﺑُـﺰ دارد . ﺑُﺰِ او دُمِ زﯾـﺒﺎﯾﯽ دارد.

اُﻣﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺮاي ﻣُﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑُـﺮد.
اُﻣﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ، ﻣﺎﺳﺖ از ﺷﯿﺮ دُرُﺳﺖ ﺷُﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻪ ﮐَﺒـﻮﺗَـﺮ ﺑﺎ اُردَكِ او در ﮐﻨﺎر ﺑِﺮﮐﻪ اي ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐُـﻨَــﻨﺪ.
دﯾﺮوز ﮐﻪ ﮐَﺮﯾﻢ ﺑﺎدﺑﺎدَك دُرُﺳﺖ ﻣﯽ ﮐَﺮد ، اَﮐﺒَﺮ ﺑﻪ او

ﻧَـﺰدﯾﮏ ﺷُﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﮐُــﻤَــﮏ ﮐُـﻨَﺪ.
اَﮐﺒَﺮ ﺑﺮادر ﮐَﺮﯾﻢ اﺳﺖ . او در ﺑﺎﻧﮏِ ﻣَﺮﮐَﺰي ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐُـﻨَﺪ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

آزمون جامع

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵ از سه درس فارسی، ریاضی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */