خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

اﻟﻒ) درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

– “٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٢٦”هﺰارراﺑﺎﺗﻘﺮﯾﺐ١٠هﺰارﺑﺼﻮرت”٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٣٠”هﺰارﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ . درﺳﺖ نادرست

– ﻋﺪداﻋﺸﺎری “٢٠/٠٠٩” راﺑﻪ ﺣﺮوف “ﺑﯿﺴﺖ وﻧﻪ هﺰارم “ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ . درﺳﺖ ادرست

– ﻣﺠﻤﻮع زواﯾﺎی داﺧﻠﯽ هﻤﻪ ی اﻧﻮاع ﻣﺜﻠﺚ هﺎ ٣٦٠ درﺟﻪ اﺳﺖ .       درست    نادرست

ب( در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺪد ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

– ﻧﺼﻒ ﺛﻠﺚ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ……………… دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.

– ” ١٠٠٠ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ” ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ………………… ﺗﺎ.

– رﻗﻢ ٧ در ﻋﺪداﻋﺸﺎری ” ٣٤٦/٢٠٧ ” درﻣﺮﺗﺒﻪ ی …………… ﻗﺮاردارد.

ج) ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻮﭼﻚ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ٥ رﻗﻤﻲ را ﮐﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم (٠،٢،٩،٥،٧)ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟

الف)٧٦٩٤١      ب) ١١٨٠٩٩    ج) ٩٤٩٤١     ج) ١٠٠٠٩٩ 

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *