/* */ نمونه سوالات امتحان علوم نهم - نوبت اول دیماه 95
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / نمونه سوالات امتحان علوم نهم – نوبت اول دیماه ۹۵

نمونه سوالات امتحان علوم نهم – نوبت اول دیماه ۹۵

نمونه سوالات امتحان درس علوم تجربی پایه نهم نوبت اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی آمادۀ دریافت می باشد.

۱)ﮔزﯾﻧه  ﻣﻧﺎﺳب را ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ١/۵ ﻧﻣره
اﻟف- ﮐدام دو ﻋﻧﺻر زﯾر ﺑﺎ ھم در ﯾﮏ ﮔروه ﻗرار دارﻧد  ۵? و۶c         ١۶? و٩?              ۴?? و۵?               ١۶? و٨?

ذﮐر دﻟﯾل: …………………………………………
ب- ﺗﻧدی ﻣﺗوﺳط ﻗﺎﯾق ﺗﻧدرو ١۵٠ ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑر ﺳﺎﻋت اﺳت اﯾن ﻗﺎﯾق ﻓﺎﺻﻠه ٩٠٠ ﮐﯾﻠوﻣﺗری را در ﭼﻧد دﻗﯾﻘه مﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ؟

۶دقیقه                 ۳۶۰ددقیقه                   ۶۰دقیقه                  ۶۰۰دقیقه

۲)-درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺟﻣﻼت زﯾر را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ١ ﻧﻣره
اﻟف- ﺑرای ﺗرد ﺷدن ﻣرﺑﺎی ﮐدو ﻗﺑل از ﭘﺧﺗن آن را ﻣدﺗﯽ در آﻣوﻧﯾﺎک ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.

ب- ﻧﯾروی اﺻطﮑﺎک ﺟﻧﺑﺷﯽ در ﺟﮭﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد از ﺣرﮐت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.

ج- ﻣﺎھواره ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رادﯾوﯾﯽ را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */