/* */ آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول - دوم - سوم
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد.

ریاضی6

۱- اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد اول زوج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۱۰ را B ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﺪام راﺑﻄﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
۱) = (?) = ۴ (۴          ?(?) = ۲ (۳        ?(?) = ۱ (۲      ?(?)

۲- ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ۳ − ? و ۲ +? ﻋﻀﻮي ۶۶ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ? ﮐﺪام اﺳﺖ

۱)۳                      ۲) ۴                     ۳) ۵                 ۴)۶

۳- اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ A ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل رخ ﻧﺪادن آن ﺑﺎﺷﺪ ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت (P(A ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ……………… اﺳﺖ.

۴- اﻋﺸﺎري دﻗﯿﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ۹ ﺑﺮاﺑﺮ …………………….. اﺳﺖ.
۵- ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۱۱√- ۶ ﻋﺪد …………………. اﺳﺖ.
۶- از اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻋﺪاد ……………….. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */